PUBLICATIONS

Email
Mental Health Workers’ Perceptions of Disaster Response in China

Xi, Yingjun, Runsen Chen, Amy L. Gillespie, Yuyang He, Chihua Jia, Kuo Shi, Yiming Yao, Xin Ma, Wei Liu, and Emily Y. Y. Chan*. 2019. “Mental Health Workers’ Perceptions of Disaster Response in China”, BMC Public Health. DOI:10.1186/s12889-018-6313-9 (Go)