PUBLICATIONS

Email
The Future of China : The Foshan Model

Xiao, Geng, Yansheng Zhang, Cheung-kwok Law*, and Dominic Meagher. 2017. The Future of China : The Foshan Model. Beijing : Citic Press.